DK / UK

Vilkår

Vilkår for anvendelse af markedsføringsmaterialer fra Talent Attraction Denmark

Download af markedsføringsmaterialer fra talentattractiondenmark.dk sker på følgende vilkår:
Copenhagen Capacity og ErhvervAarhus (i det følgende benævnt "Talent Attraction Denmark") overdrager hermed vederlagsfrit en ikke-eksklusiv brugsret til de downloadede markedsføringsmaterialer. Markedsføringsmaterialerne må alene anvendes i forbindelse med markedsføring af Danmark som et attraktivt sted at arbejde og bo, herunder markedsføring i alle skrevne medier, såvel danske som udenlandske (f.eks. reklamer, brochurer, blade, aviser) i alle elektroniske og digitale medier, herunder CD-Rom versioner og på Internettet. Billedmaterialet må ikke anvendes kommercielt, herunder som reklame for et af tredjemand produceret produkt.
Fotograferne af billedmaterialet har erklæret at have samtlige rettigheder til det pågældende materiale. Talent Attraction Denmark har ikke noget ansvar, såfremt der rejses krav fra tredjemand i anledning af påståede krænkelser eller lignende.

Brugsretten til markedsføringsmaterialerne fra Talent Attraction Denmark må ikke videreoverdrages til tredjemand.

Billedmaterialet må alene beskæres og bearbejdes under iagttagelse af fotografens droit moral rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 3. Hvor det står oplyst, skal fotografens navn angives i forbindelse med brug af det enkelte billede (eller i kolofonen).

I tilfælde, hvor det ikke er teknisk muligt eller i tilfælde, hvor det i øvrigt ifølge ophavsretsloven ikke er påkrævet at angive fotografens navn, er der dog ikke forpligtelse til at angive fotografens navn.

Dele af markedsføringsmaterialet er omfattet af en begrænset brug, således at markedsføringsmaterialet alene må bruges i forbindelse med markedsføring af et bestemt geografisk område, som et attraktivt sted at arbejde og bo. Denne begrænsning vil tydeligt fremgå af materialet.

Dele af markedsføringsmaterialet er omfattet af en tidsbegrænset brug, således at det ikke må publiceres eller genpubliceres efter denne periode. Denne begrænsning vil tydeligt fremgå af materialet.

Såfremt nærværende vilkår ikke overholdes, kan Talent Attraction Denmark gøre enhver misligholdelsesbeføjelse gældende – herunder fremsætte erstatningskrav – og brugsretten til billedmaterialet vil, efter forudgående påkrav, ophøre med øjeblikkelig virkning. Talent Attraction Denmark kan til enhver tid gøre sine rettigheder gældende og kan til enhver tid – også i tilfælde, hvor der ikke foreligger misligholdelse eller krænkelse – med rimelig varsel tilbagekalde brugsretten, uden at der kan fremsættes krav af nogen art i forbindelse hermed overfor Talent Attraction Denmark.

Talent Attraction Denmark forbeholder sig at videreføre eventuelle krav, der måtte blive rejst mod Talent Attraction Denmark af en eller flere fotografer, som følge af tilsidesættelse af nærværende vilkår, eller af andre årsager, herunder krænkelse af en eller flere fotografers ophavsrettigheder.

Enhver tvist vedrørende forståelsen af nærværende vilkår skal afgøres ved anvendelse af dansk ret København som værneting.

Brugsretten til markedsføringsmaterialet er betinget af, at ovennævnte vilkår tiltrædes.